Zpráva o provádění směrnice END

20.3.2023 byla zveřejněna zpráva EK o provádění směrnice END. Základní myšlenky zprávy jsou:

  • Poškození zdraví spojené s hlukovým znečištěním, jako je riziko kardiovaskulárních onemocnění, poruchy spánku a obtěžování hlukum, zůstává od roku 2012 poměrně stabilní.
  • Navzdory dosaženému pokroku je více než 10 % předčasných úmrtí v EU ročně stále spojováno se znečištěním životního prostředí. Důvodem je především vysoká úroveň znečištění ovzduší, ale také hlukové znečištění a expozice chemickým látkám, které se zřejmě podceňují. Znečištění není v rámci EU rozloženo rovnoměrně. Zranitelné osoby, včetně dětí, starších osob a osob trpících astmatem nebo jinými respiračními či kardiovaskulárními chorobami, jsou na expozici znečištění citlivější a vyšší míře znečištění bývají vystaveny také osoby z nižších socioekonomických skupin.
  • Pokud jde o hlukové znečištění, v této fázi se zdá nepravděpodobné, že by se podařilo dosáhnout cíle nulového hlukového znečištění, který spočívá ve snížení počtu osob poškozených hlukem z dopravy o 30 % do roku 2030 (ve srovnání s rokem 2017). Ze současných odhadů vyplývá, že jejich počet se do roku 2030 nesníží o více než 19 %, pokud nebude přijat významný soubor dalších opatření na vnitrostátní, regionální i místní úrovni a pokud intenzívnější opatření EU ve všech příslušných odvětvích dopravy nepovedou k dalšímu výraznému snížení hlukového znečištění. Pokud členské státy svá opatření zpřísní, lze se cíli poněkud přiblížit. To by mimo jiné předpokládalo přísnější předpisy o omezování hluku z dopravy a jejich prosazování, např. vylepšením vozidel a jejich provozu a výrazným snížením silniční dopravy a omezením rychlosti ve městech. S tímto omezením již řada měst počítá v rámci svých opatření v oblasti klimatu a kvality ovzduší.

Zpráva je velice zajímavá a podnětná, zejména pro pořizovatele a zpracovatele Akčních plánů snižování hluku.

Zprávu naleznete i v českém jazyce na stránkách Evropské komise Text zprávy.

Novinky

Reakce na články ke zrušení novely NV č. 272/2011 Sb.
Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k reakcím na články ke zrušení novely hlukového NV č. 272/2011 Sb. ... »více
16.05.2023

European environment and health atlas
Evropská agentura životního prostředí EEA vydala 3.5.2023 evropský atlas životního prostředí a zdraví ... »více
04.05.2023

Možnosti objektivizace hluku přírodních zdrojů – havrani
V čísle 68(1):4-9 časopisu Hygiena nám vyšel článek o měření hluku havranů ... »více
03.05.2023

Oprava textu
V Odborném doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru byla opravena tisková chyba". ... »více
11.04.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí