Návrh novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Návrh novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb. byl v souladu s Legislativními pravidly vlády dne 10.6.2022  vložen do elektronické knihovny pro uplatnění připomínek.


V průběhu minulého roku Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo novelu nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů), kterou nyní předkládá do meziresortního připomínkového řízení.

Cílem novely je racionalizace přístupu ochrany veřejného zdraví před hlukem, neboť současná právní úprava způsobuje značné aplikační problémy na obou stranách, tj. jak ve státní správě, kterou zde reprezentují krajské hygienické stanice, tak i na straně stavebníka, kterým jsou ve velké míře města a obce.

Novela však neupouští od ochrany veřejného zájmu, tj. ochrany před hlukem, avšak odstraňuje rigidní instituty a mechanismy, které byly v minulosti zamýšleny jako dočasné, avšak k dnešnímu dni přetrvávají již více něž 20 let, a jejichž praktický dopad do ochrany zdraví před hlukem je přinejmenším diskutabilní. Typicky se jedná o institut „staré hlukové zátěže“, který se uvažuje nahradit jednoduchým rozlišovacím pravidlem – stará komunikace (realizovaná do dne 31. 12. 2000) s benevolentnějším hygienickým limitem, a nová komunikace (realizovaná ode dne 1. 1. 2001) se standardním hygienickými limitem, neboť u této se předpokládá, že byla vybudována modernějšími technologiemi, tudíž nároky na regulaci hluku by měly být odpovídající moderním trendům.

Pro další rozvoj území měst a obcí je však průlomový návrh na sjednocení hygienických limitů pro komunikace, bez ohledu na jejich kategorizaci do tříd. Ministerstvo návrh odůvodňuje tím, že není rozhodující administrativní zatřídění komunikace, nýbrž její reálné užívání a s tím související hlučnost.

Zejména v příměstských oblastech a v obcích byla situace již neudržitelná. Komunikace III. tř. a účelové komunikace, u kterých je nyní uplatňován přísnější hygienický limit 55/45 dB pro denní/noční dobu způsoboval paradoxní situace. Předmětná lokalita byla hlukově vyčerpána prakticky již rezidenční dopravou, a to zejména v nově budovaných obytných sídlech. Tato situace s sebou nese dva paradoxy – obyvatelé jsou prakticky provozovateli dopravního hluku vůči sami sobě a  lokalita nemůže být dále rozvíjena.

V neposlední řadě je nutno uvést, že po odborné stránce přípravu novely zajistila a konzultovala Národní referenční laboratoř pro komunální hluk, jakožto přímo řízené organizace ministerstva, která vycházela z posledních vědecko-technologicých poznání v oblasti hluku a doporučení mezinárodních organizací (např. WHO). Návrh byl téměř rok diskutován s resortem dopravy, přičemž došlo k vzájemnému názorovému konsenzu.

Ministerstvo a NRL návrh nařízení vlády prezentovali Sdružení místních samospráv ČR ještě před samotným připomínkovým řízením. Dále byli do diskuse přizváni i zástupci Hospodářské komory ČR, Svazu měst a obcí ČR či Kanceláře veřejného ochránce práv.

Novinky

Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR
Ministerstvo zdravotnictví a Národní referenční laboratoř pro komunální hluk uspořádaly seminář Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR ... »více
07.02.2024

Konzultační dny NRL pro komunální hluk 2024
Konzultační dny NRL proběhly koncem ledna v Brně ... »více
06.02.2024

Nové metodické doporučení
Metodické doporučení pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hl. m. Prahy k součinnosti s DESÚ ... »více
01.02.2024

Pf 2024
Přejeme vám vše dobré v novém roce ... »více
22.12.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí