HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo zdravotnictví

128 01 Praha 2, Palackého nám. 4

hygienikovi hl.m. Prahy

všem krajským hygienikům

Vaše zn.:                                 Naše zn.:                                         Vyřizuje                                                    V Praze dne   

                                    HEM-300-4.10.01-272972                Ing. Svačina                                4.10.2001

Věc:    Časově omezené povolení podle § 31 zákona č. 258/2000 Sb. pro starou hlukovou zátěž

K odbornému posouzení návrhů vlastníků, případně správců pozemních komunikací a železnic, jejichž užívání bylo povoleno před 1. lednem 2001 podle § 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. podávám toto sdělení:

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v § 30 ukládá vlastníkům, případně správcům pozemních komunikací a železnic zajistit technickými, organizačními a dalšími opatřeními, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím předpisem.  Ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. umožňuje vlastníkům, případně správcům komunikací a železnic, jejichž užívání bylo povoleno před 1.1.2001, požádat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (okresní/krajský hygienik) při nedodržení hygienických limitů o časově omezené povolení na základě doložených podkladů o provedených a proveditelných protihlukových opatřeních s uvážením finančních nákladů a účinnosti těchto opatření s ohledem na rozumně dosažitelnou míru.

      Hygienické limity hluku jsou uvedeny v nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto nařízení vlády prošlo mezirezortním připomínkovým řízením v rámci kterého byly akceptovány připomínky jak MŽP, tak i MDS. Limity jsou stanoveny v souladu s doporučením WHO a v souladu s připravovanou směrnicí EU pro hluk v komunálním prostředí. Pro starou hlukovou zátěž jsou stanoveny hygienické limity pro bezprostřední okolí silnic a dálnic v ekvivalentní hladině akustického tlaku na 72 dB ve dne a 62 dB v noci. V ochranném pásmu dráhy pak platí limity pro starou hlukovou zátěž 72 dB ve dne a 67 dB v noci. Předpokládá se, že tyto hygienické limity budou postupně snižovány až na 65 dB, což je požadavek Zelené knihy EU pro přijatelný hluk v komunálním prostředí. Snížení o 2 dB pro starou zátěž z pozemních komunikací a železnic se očekává s účinností od 1.1.2003.

Rozumně dosažitelná míra je definována v § 31 zákona č. 258/2000 Sb. jako poměr mezi náklady na protihluková nebo antivibrační opatření a jejich přínosem ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže. Tento ukazatel se musí stanovovat individuelně  podle konkrétní situace s ohledem na technické a finanční možnosti řešení. Hodnocení dodržení požadavku rozumně dosažitelné míry je v kompetenci příslušného hygienika, který musí posoudit provedená, případně proveditelná protihluková opatření s ohledem na finanční náročnost.

Termín podání shora uvedených subjektů je podle § 105 odst. 4 citovaného zákona nejdéle do 1.1.2002.  České dráhy a Správa silnic a dálnic byly opakovaně na tuto povinnost upozorněny a v současné době monitorují situaci, aby mohly určit místa, kde jsou překročeny hygienické limity pro starou hlukovou zátěž.

Při správní úvaze o povolení či nepovolení výjimky je třeba vzít v úvahu, zda technické řešení protihlukových opatření je snadné a finančně nepříliš nákladné (jednoduché protihlukové stěny u silnic a dálnic, výměna omezeného počtu oken) nebo je velmi obtížné a finančně velmi nákladné (průtahy železnic městy). Dále je třeba při schvalování časového omezení výjimky vzít v úvahu shora uvedené očekávání snížení hygienických limitů u staré hlukové zátěže z pozemních komunikací a železnic, připravované k datu 1.1.2003. Rozhodnutí zda vydat povolení a na jak dlouho je však plně v kompetenci prvoinstančního orgánu ochrany veřejného zdraví.

MUDr. Michael Vít

 hlavní hygienik ČR                                

Novinky

Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR
Ministerstvo zdravotnictví a Národní referenční laboratoř pro komunální hluk uspořádaly seminář Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR ... »více
07.02.2024

Konzultační dny NRL pro komunální hluk 2024
Konzultační dny NRL proběhly koncem ledna v Brně ... »více
06.02.2024

Nové metodické doporučení
Metodické doporučení pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hl. m. Prahy k součinnosti s DESÚ ... »více
01.02.2024

Pf 2024
Přejeme vám vše dobré v novém roce ... »více
22.12.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí