Strategické hlukové mapy

Strategické hlukové mapování je proces výpočtu akustické situace v okolí hlavních významných zdrojů hluku za pomocí specializovaného výpočetního software. Tyto analýzy probíhají ve všech zemích Evropské unie v pravidelných pětiletých cyklech na základě směrnice 2002/49/ES (Environmental Noise Directive – END). Tato směrnice se vztahuje na hluk ve venkovním prostředí, jemuž jsou vystaveni lidé zejména v zastavěných oblastech, ve veřejných parcích nebo v tichých oblastech aglomerací, v tichých oblastech ve volné krajině, v blízkosti škol, nemocnic a jiných citlivých budov nebo obydlených oblastí.

Cílem směrnice je na základě stanovených priorit definovat společný přístup k prevenci a omezování škodlivých či obtěžujících účinků hluku ve venkovním prostředí. Za tímto účelem se postupně provádí tato opatření:

 • určení míry expozice hluku ve venkovním prostředí prostřednictvím hlukového mapování pomocí metod hodnocení, které jsou společné pro všechny členské státy,
 • zpřístupnění informací o hluku ve venkovním prostředí a jeho účincích veřejnosti,
 • na základě výsledků hlukového mapování přijetí akčních plánů s cílem prevence a snižování hluku ve venkovním prostředí

 

Jaké zdroje hluku jsou předmětem mapování?

Zdroje hluku, které jsou předmětem strategického hlukového mapování, jsou následující:

 • všechny hlavní silnice, po kterých projede více než 3 000 000 vozidel za rok
 • všechny hlavní železniční trati, po kterých projede více než 30 000 vlaků za rok
 • všechna hlavní letiště, která zaznamenají více než 50 000 vzletů a přistání za rok
 • aglomerace s více než 100 000 obyvateli, které členský stát určí, a v nich všechny komunikace, železnice, letiště a významné průmyslové zdroje hluku

 

V České republice bylo součástí druhého kola strategického hlukového mapování přibližně 3 700 km hlavních silnic, 1 500 km hlavních železničních tratí, letiště Václav Havel Praha Ruzyně a 7 aglomerací (Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem – Teplice, Plzeň, Liberec – Jablonec nad Nisou, Olomouc).

Hlavní silnice Hlavní železniční trati

V jakých deskriptorech hluku jsou udávány výsledky mapování?

Aby byl zajištěn společný přístup členských zemí k hodnocení hluku ve venkovním prostředí, je nutné použít harmonizované indikátory, tedy deskriptory hluku. Mezní hodnoty těchto deskriptorů si členské státy stanovují individuálně s přihlédnutím k zásadám prevence a zachování tichých oblastí.
Směrnice END definuje hlukové indikátory:

 • Ldvn , Lden (hlukový indikátor pro den-večer-noc; day-evening-night) – hlukový indikátor pro celkové obtěžování hlukem; v české legislativě je pro tento hlukový indikátor používáno označení L dvn
 • Ld (hlukový indikátor pro den) – hlukový indikátor pro obtěžování hlukem během dne
 • Lv (hlukový indikátor pro večer) – hlukový indikátor pro obtěžování hlukem během večera
 • Ln (hlukový indikátor pro noc) – hlukový indikátor pro posouzení míry subjektivního rušení spánku

 

Mezní hodnotou se rozumí hodnota Ldvn nebo Ln , určená členským státem, při jejímž překročení příslušné orgány zvažují nebo zavádějí opatření ke snížení hluku; mezní hodnoty se mohou lišit pro různé typy hluku (hluk ze silniční, železniční nebo letecké dopravy, průmyslové činnosti atd.), různá prostředí a různou citlivost obyvatel. Mohou být také odlišné pro stávající a pro nové situace (pokud dojde ke změně situace z hlediska zdroje hluku nebo využití daného prostředí).

Mezní hodnoty definované v České republice jsou následující:

Zdroj hluku

Ldvn[dB]

Ln[dB]

Silniční doprava

70

60

Železniční doprava

70

65

Letecká doprava

60

50

Průmyslová zařízení

50

40

Jak se NRL pro komunální hluk podílí na hlukovém mapování?

Národní referenční laboratoř pro komunální hluk se v prvním, druhém i třetím kole SHM přímo podílela na výpočtech strategických hlukových map silnic. V první fázi procesu tvorby SHM je nutné získat data potřebná jako podklad pro akustické výpočty. Jde především o mapové a databázové podklady, kterými jsou parametry komunikací, intenzita a skladba dopravy, model terénu, vrstva domů a jejich výšek, počty osob žijících v domech, vrstva typů povrchů a řada dalších. Tyto údaje je následně nutné ověřit (například porovnáním s aktuální ortofotomapou) a popřípadě doplnit. Následně jsou tato data převedena do speciálních výpočtových programů, které dokážou spočítat příslušné hlukové indikátory a stanovit počty osob a objektů zasažených hlukem.

Ukázka scény 3D modelu- mosty Ukázka výpočtu hluku v 3D scéně

Výsledky SHM jsou po výpočtu předány Ministerstvu zdravotnictví, které je zveřejňuje na svých webových stránkách (http://www.mzcr.cz/hlukovemapy ). Zpracované údaje druhého a třetího kola SHM jsou prezentovány také na mapovém portálu Ministerstva zdravotnictví v podobě mapové aplikace (https://geoportal.mzcr.cz/SHM/ ).

Souhrnné výsledky NRL reportuje pomocí systému Reportnet orgánům Evropské unie.

Pracovníci NRL pro komunální hluk jsou členy řady evropských organizací a struktur, které se podílejí na vzniku a modifikaci směrnice END. Jde hlavně o Regulatory Noise Committee, Noise Expert Group, což jsou útvary Evropské komise, a dále je NRL Národním referenčním centrem pro hluk, což je síť organizací vytvořená Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA). Hlavním tématem jednání v uplynulých 5 letech byl vznik nové jednotné metodiky výpočtu hluku ve všech zemích Evropské unie Cnossos_EU.

Článek ke staženi v pdf (0,8 MB)

Pavel Junek, 15.5.2015

Novinky

Ocenění ESRI
Obrázek webové prezentace SHM na ESRI konferenci ... »více
23. 1. 2020

Konzultační dny NRL pro komunální hluk
Konzultační dny NRL pro komunální hluk se budou konat v Brně ve dnech 28.-29.1.2020. ... »více
6. 1. 2020

Stará hluková zátěž je dosud problém
NRL publikovala v časopise Hygiena, ročník 64, číslo 4, 2019 odborný článek „Stará hluková zátěž je dosud problém“. ... »více
6. 1. 2020

NRL spolupracuje se vzdělávací firmou UžitečnéSemináře.CZ
Problematika ochrany zdraví před hlukem v komunálním prostředí pro všechny, kteří v této oblasti začínají. ... »více
6. 1. 2020

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: +420 733 743 087