HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo zdravotnictví

128 01 Praha 2, Palackého nám. 4

hygienikovi hl.m. Prahy

všem krajským hygienikům

Vaše zn.:                                 Naše zn.:                                         Vyřizuje                                                    V Praze dne   

                                    HEM-300-4.10.01-272972                Ing. Svačina                                4.10.2001

Věc:    Časově omezené povolení podle § 31 zákona č. 258/2000 Sb. pro starou hlukovou zátěž

K odbornému posouzení návrhů vlastníků, případně správců pozemních komunikací a železnic, jejichž užívání bylo povoleno před 1. lednem 2001 podle § 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. podávám toto sdělení:

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v § 30 ukládá vlastníkům, případně správcům pozemních komunikací a železnic zajistit technickými, organizačními a dalšími opatřeními, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím předpisem.  Ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. umožňuje vlastníkům, případně správcům komunikací a železnic, jejichž užívání bylo povoleno před 1.1.2001, požádat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (okresní/krajský hygienik) při nedodržení hygienických limitů o časově omezené povolení na základě doložených podkladů o provedených a proveditelných protihlukových opatřeních s uvážením finančních nákladů a účinnosti těchto opatření s ohledem na rozumně dosažitelnou míru.

      Hygienické limity hluku jsou uvedeny v nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto nařízení vlády prošlo mezirezortním připomínkovým řízením v rámci kterého byly akceptovány připomínky jak MŽP, tak i MDS. Limity jsou stanoveny v souladu s doporučením WHO a v souladu s připravovanou směrnicí EU pro hluk v komunálním prostředí. Pro starou hlukovou zátěž jsou stanoveny hygienické limity pro bezprostřední okolí silnic a dálnic v ekvivalentní hladině akustického tlaku na 72 dB ve dne a 62 dB v noci. V ochranném pásmu dráhy pak platí limity pro starou hlukovou zátěž 72 dB ve dne a 67 dB v noci. Předpokládá se, že tyto hygienické limity budou postupně snižovány až na 65 dB, což je požadavek Zelené knihy EU pro přijatelný hluk v komunálním prostředí. Snížení o 2 dB pro starou zátěž z pozemních komunikací a železnic se očekává s účinností od 1.1.2003.

Rozumně dosažitelná míra je definována v § 31 zákona č. 258/2000 Sb. jako poměr mezi náklady na protihluková nebo antivibrační opatření a jejich přínosem ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže. Tento ukazatel se musí stanovovat individuelně  podle konkrétní situace s ohledem na technické a finanční možnosti řešení. Hodnocení dodržení požadavku rozumně dosažitelné míry je v kompetenci příslušného hygienika, který musí posoudit provedená, případně proveditelná protihluková opatření s ohledem na finanční náročnost.

Termín podání shora uvedených subjektů je podle § 105 odst. 4 citovaného zákona nejdéle do 1.1.2002.  České dráhy a Správa silnic a dálnic byly opakovaně na tuto povinnost upozorněny a v současné době monitorují situaci, aby mohly určit místa, kde jsou překročeny hygienické limity pro starou hlukovou zátěž.

Při správní úvaze o povolení či nepovolení výjimky je třeba vzít v úvahu, zda technické řešení protihlukových opatření je snadné a finančně nepříliš nákladné (jednoduché protihlukové stěny u silnic a dálnic, výměna omezeného počtu oken) nebo je velmi obtížné a finančně velmi nákladné (průtahy železnic městy). Dále je třeba při schvalování časového omezení výjimky vzít v úvahu shora uvedené očekávání snížení hygienických limitů u staré hlukové zátěže z pozemních komunikací a železnic, připravované k datu 1.1.2003. Rozhodnutí zda vydat povolení a na jak dlouho je však plně v kompetenci prvoinstančního orgánu ochrany veřejného zdraví.

MUDr. Michael Vít

 hlavní hygienik ČR                                

Novinky

Konference Životné podmienky a zdravie
28. vedecko-odborná konferencie s medzinárodnou účasťou „Životné podmienky a zdravie“ ... »více
12.10.2022

Intenzity dopravy
Doporučený postup, když nelze od ŘSD získat oficiální intenzity dopravy ... »více
30.06.2022

Návrh novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Návrh novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb. byl v souladu s Legislativními pravidly vlády dne 10.6.2022 vložen do elektronické knihovny pro uplatnění připomínek. ... »více
13.06.2022

Účastnili jsme se konference HLUK 2021
Aktivně jsme se účastnili 7. odborné konference HLUK 2021, snižování hlukových zátěží, která se konala 30.11.2021 v Praze. ... »více
01.12.2021

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: +420 733 743 087